Volume 2 Number 1 (Mar. 2016)
Article# Article Title & Authors Page
43
Peter H. Pfeifer, Julian Pfeifer, and Niko Pfeifer
1
44
Santhosh John, Nazaraf Shah, and Leonid Smalov
13
45
Mafawez Alharbi and Mahdi Jemmali
20
46
Chen-Chi Shing, David Martin, and Lee Hur Shing
26
47
Maeira Imtiaz and Kamran A. Bhatti
31
48
Jeongseok Jo, Yongbae Kim, and Jongweon Kim
35
49
Eun Young Park, In Soo Lee, Min Sun Kim, Beom Soo Lee, and Woong-Hee Shon
39
50
Prem Singh and Jagdeep Singh
43
51
Yu-Chun Pan and Chekfoung Tan
50
52
Zhao Tian, Zhang Wei, Lv Yaoping, and Pan Xianjun
56
53
Wei Jiayuan, Guo Cong, and Zhou Quan
60
54
Ivaylo Kamenarov and Katalina Grigorova
64
55
Tai Chun Tang, Mu Bo Chen, Bin Bin Fu, Ming Chui Dong, Zhao Xiong Fang, and Zhen Hua Xiao
68
56
Asieh Khosravanian and Saeed Ayat
73
Copyright © 2008-2024   International Journal of Knowledge Engineering. All rights reserved.
E-mail: ijke@ejournal.net